1. Tillämpning av användarvillkoren

Alla som registrerar sig i den service som underhålls av BeeHealthy Oy (”Servicen”) med ett eget användarkonto (dvs. profil), eller som ger någon annan tillgång till sitt eget användarkonto eller ger information till Servicen eller på annat sätt utnyttjar Servicen eller information från Servicen om sig själv eller någon annan person (”Användaren”), accepterar och samtycker till att följa gällande användarvillkor för Servicen. Användarvillkoren gäller både webbtjänst och mobilapplikationen av Servicen. Webbtjänsten och mobilapplikationen kan vara olika. Mobilapplikationer från olika operativsystem kan också skilja sig åt. Eftersom användarvillkoren kan uppdateras då och då enligt beskrivningen i avsnitt 12, uppmanas användarna att regelbundet granska villkoren.

Servicen ska inte användas vid behov av akut vård, utan då bör Användaren ringa 112 eller uppsöka akutmottagning.

2. Syfte och innehåll av Servicen

BeeHealthy Oy (finska org.nr. 3142662-9) (“BeeHealthy”) är leverantör av den tekniska lösningen för Servicen som tillhandahålls för att lagra och visa information om hälsa och välbefinnande samt för att utveckla och överföra information om tjänster för hälsa och välbefinnande. Via Servicen tillhandahåller Läkarhuset Sibyllegatan Aktiebolag (org.nr. 556437-5706) (”Vårdgivaren”) hälso- och sjukvårdstjänster samt andra tjänster till Användaren.

BeeHealthy är endast leverantör av den tekniska lösningen av Servicen och anses därför inte vara en leverantör av vårdtjänster. Avtalet mellan Användaren och BeeHealthy betraktas därför som ett serviceavtal avseende tillhandahållande av en teknisk lösning för Servicen. BeeHealthy ansvarar inte för arten eller kvaliteten på medicinska undersökningar eller andra medicinska tjänster som tillhandahålls genom den tekniska lösningen som tillhandahålls av BeeHealthy.

Innehåll som publiceras eller tillhandahålls av BeeHealthy i onlinetjänsten och / eller mobilapplikationen kompletterar den medicinska vägledningen som tillhandahålls av vårdpersonal och är inte avsedd att ersätta läkarens bedömning, diagnos eller behandling av någon sjukdom.

Användaren kan själv lagra, överföra och behandla sina egna uppgifter om hälsa och välbefinnande i Servicen. Den information som lagras av Användaren är inte tillgänglig för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som tillhandahåller tjänster i Vårdgivaren (”yrkesutbildad person”), såvida inte Användaren separat ger sitt tillstånd till detta i Servicen. Användarens tillstånd i sig själv innebär ändå inte att den yrkesutbildade personen automatiskt eller proaktivt läser uppgifterna i samband med vårdhändelsen, utan Användaren måste i samband med varje vårdhändelse personligen komma överens med den yrkesutbildade personen om att denna person tar del av vissa data som lagrats av Användaren i Servicen. Den yrkesutbildade personen avgör från fall till fall om denna information till någon del ska ingå i det separata patientregister som upprätthålls av Vårdgivaren.

De uppgifter som Användaren själv lagrar i Servicen är inte patientuppgifter i den mening att deras behandling skulle omfattas av samma skyldigheter som gäller för patientuppgifter som lagras av en yrkesutbildad person vid mottagningar, åtgärder och undersökningar. Användaren kan dock separat komma överens med den yrkesutbildade personen om att uppgifterna kommer att användas i samband med behandlingen, varvid den yrkesutbildade personen kan lagra uppgifterna från Servicen i ett separat patientdatasystem.

Servicen är en annan sak än Vårdgivarens separata patientdatasystem, som omfattar patientuppgifter om den behandling och de undersökningar som utförs av självständiga yrkesutövare som är verksamma i Vårdgivaren. Via Servicen får dock Användaren rätt att se de patientuppgifter och den ärendehistorik som lagrats om Användaren i Vårdgivarens läkarcentral. Uppgifternas synlighet kan dock vara delvis begränsad av terapeutiska skäl.

En person som är registrerad i Servicen kan, med en annan persons samtycke eller på grundval av ett vårdnadsförhållande, beviljas rätt att se och behandla uppgifter om den andra personen som är registrerad i Servicen. Uppgifterna omfattar data som har lagrats personligen och data som är begränsat synliga i Vårdgivarens patientregister.

Användaren ansvarar för att alla personuppgifter som tillhandahålls vid registrering av användarkontot är relevanta, korrekta och uppdaterade under hela användningsperioden för Servicen. Eventuella ändringar av denna information måste uppdateras. Användaren kan lagra och uppdatera sina personuppgifter och kontaktuppgifter, förbud och samtycken i Servicen.

Användaren kan i begränsad omfattning skicka ett meddelande via Servicen till en yrkesutbildad person på Vårdgivaren som behandlar honom eller henne. Att meddelandet läses via detta kontaktsätt kan ändå inte garanteras, så om ärendet är viktigt eller brådskande, eller om mottagningen på annat sätt ska bekräftas, måste Användaren alltid boka en tid via Vårdgivarens normala tidsbokning eller på annat sätt se till att informationen i meddelandet behandlas på ändamålsenligt sätt. Vårdgivaren har rätt att styra och begränsa överföringen av meddelanden endast till en viss person.

I Servicen erbjuds en digital läkarstation, Digikliniken. Användningen av Servicen baseras på en kundrelation med Vårdgivaren eller dess samarbetspartners.

Tjänsterna i Digikliniken kan tillhandahållas av Vårdgivarens yrkesutbildade personer, självständiga yrkesutövare eller Vårdgivarens samarbetspartners. En del av tjänsterna är avgiftsbelagda för Användarna. Till de avgiftsbelagda tjänsterna räknas också remisser till undersökningar som görs i samband med besök på Digikliniken, och som debiteras Användaren enligt gällande prislista. De tjänster som tillhandahålls av yrkesutbildade personer omfattar i princip ett ärende i taget. Om besöket omfattar flera separata ärenden förbehåller sig Vårdgivaren rätten att debitera för varje ärende separat. Om ett ärende inte kan skötas på Digikliniken hänvisar Vårdgivaren Användaren till rätt vård och debiterar inte för besöket. Vårdgivaren förbehåller sig dock rätten att debitera för besöket om ärendet kräver ytterligare fördjupning av läkaren eller om läkaren ger vårdanvisningar. Vårdgivaren förbehåller sig också rätten att fakturera för icke-terapeutiska diskussioner. De yrkesutbildade personerna betjänar på svenska och engelska.

Digiklinikens läkare befinner sig alltid fysiskt i Sverige.

I Servicen ingår service- och påminnelsemeddelanden till e-postadressen, mobilnumret och/eller som mobilapplikationsmeddelanden, till exempel en påminnelse om bokad tid, ett meddelande om färdiga undersökningsresultat eller ett meddelande från en yrkesutbildad person vid Digikliniken. Användaren kan förbjuda sändning av service- eller påminnelsemeddelanden, men Användaren måste förstå dess inverkan, till exempel på tydligheten i ärenden som sköts via Digikliniken.

Servicen kan också innehålla aktuell information och bl.a. erbjudanden om Vårdgivarens eller dess samarbetspartners tjänster. Användaren kan samtycka till att Vårdgivarens nyhetsbrev och/eller annan aktuell marknadsföringskommunikation om Vårdgivarens eller dess partners produkter och tjänster skickas per e-post eller till mobiltelefonen.

Vårdgivaren kan använda Servicen och informationen i den också på annat sätt för hantering av kundrelationer rörande hälso- och sjukvård, välbefinnande och andra relaterade tjänster; för kundrelationer, kundhistorik, respons, nöjdhetsdata, enkäter och undersökningar, övervakning och utveckling av kvalitet, uppföljning och analys; riktning av kommunikation, marknadsföring och tjänster samt annan slags organisation, utveckling och tillhandahållande av tjänster.

I Servicen kan man förmedla information om tredje parts tjänster eller länkar till sådana tjänster.

3. Avgifter

En avgift kan tas ut för användningen av Servicen som en enhet eller de separata tjänster som ingår i Servicen med den gällande prislistan för Servicen. Om kontakt har avtalats separat, till exempel i avtalet om företagshälsovårdstjänster mellan Användarens arbetsgivare och Vårdgivaren och tjänsten ingår i avtalet, vilket Användaren måste säkerställa i förväg, gäller villkoren i det aktuella avtalet. Om tjänsten inte ingår i det hänvisade avtalet är Användaren skyldig att själv betala för tjänsten.

Tjänster som köps direkt via Servicen debiteras det av Användaren angivna betalningsmedlet, vars uppgifter skickas till den betaltjänstleverantör som Vårdgivaren anlitar. Vårdgivaren ansvarar inte för frågor som rör överföring av betalningar: för dessa ansvarar respektive betaltjänstleverantör. Om betaltjänstleverantören inte kan debitera det betalningsmedel som Användaren har angett skickar Vårdgivaren fakturauppgifterna till den e-post som Användaren har angett. Om Vårdgivaren inte kan debitera det betalningsmedel som Användaren har uppgett och Vårdgivaren inte får Användarens betalning för fakturan som skickas till den e-post som Användaren har uppgett inom betalningstiden, kommer Vårdgivaren att inleda inkassoåtgärder enligt sedvanlig praxis.

Om Användaren utnyttjar tjänster från tredje part som kommuniceras eller förmedlas via Servicen, omfattas dessa av den tredje partens priser och villkor.

Användaren ansvarar för kostnaderna för sin egen datakommunikationsförbindelse, utrustning och programvara.

4. Registrering i Servicen

Registrering i Servicen kräver att personen har en svensk elektronisk legitimation (BankID) godkända av BeeHealthy eller Vårdgivaren och att personen är minst sexton (16) år gammal.

Registrering och åtkomst är personliga, så Användaren ska alltid använda sina egna personuppgifter och BankID.

5. Minderårig persons registrering och användning av Servicen

En minderårig som inte har eget BankID kan inte registrera sig själv, men barnets officiella vårdnadshavare kan registrera barnet i Servicens familjeprofil och använda Servicen för den underhållsberättigades räkning, men endast på följande villkor, som vårdnadshavaren ansvarar för att uppfylla både vid tidpunkten för registreringen och varje gång han eller hon använder Servicen för barnets räkning. I Servicen ser vårdnadshavaren och kan lägga till och på annat sätt behandla motsvarande information om barnet som om sig själv.
• Uppgifterna om barnet är konfidentiella och inte ens vårdnadshavaren har någon allmän rätt att ta del av barnets uppgifter. Vårdnadshavaren får endast utföra en registrering och använda Servicen för det barns räkning som är under hans eller hennes officiella vårdnad, och även i detta fall endast om och i den utsträckning som vårdnadshavaren har rätt till information om barnets hälsotillstånd och vård enligt lagen.
• Vårdnadshavaren måste respektera barnets integritet i alla situationer. Före varje användning ska vårdnadshavaren överväga om det finns ett behov av att diskutera den avsedda användningen med barnet före användning och alltid inhämta barnets åsikter i saken, om det med hänsyn till barnets ålder eller utveckling är möjligt.
• Om barnet kan förstå betydelsen av registreringen eller användningen, får vårdnadshavaren eller ombudet inte göra registreringen eller använda Servicen utom på ett sätt som godkänts i förväg av barnet.
Vårdnadshavaren får endast utföra registreringen och använda Servicen för barnets bästa.
• Vårdnadshavaren får inte utföra registreringen eller använda Servicen för barnets räkning om registreringen eller användningen kan strida mot barnets bästa, vilket kan vara fallet till exempel i en vårdnadstvist, eller om vårdnadshavaren kan misstänkas för övergrepp mot barnet.
• Vårdnadshavaren bör göra en särskild bedömning innan han eller hon tar del av information om barnet som visas i ett separat patientregister, även om endast begränsad patientregisterinformation syns via Servicen. Vårdnadshavaren får inte granska information om barnet utan barnets förhandsmedgivande, om ett sådant medgivande är nödvändigt med hänsyn till ärendet och barnets utvecklingsnivå.
• Vårdnadshavaren ska alltid göra en bedömning före varje användning, med beaktande av barnets ålder och utvecklingsnivå samt andra omständigheter.
• I tveksamma fall får vårdnadshavaren inte granska informationen eller använda Servicen för barnets räkning.
• Det är alltid vårdgivarens uppgift att göra en förhandsbedömning och ansvara för korrekt bruk, före varje användning.
• Om användningen av Servicen kan strida mot barnets bästa eller på annat sätt vara förbjudet, måste BeeHealthy och Vårdgivaren informeras om det
• En vårdnadshavare får inte registrera barnet i Servicen eller använda Servicen utan den andra vårdnadshavarens samtycke.
• Den vårdnadshavare som använder Servicen för barnets räkning ansvarar för att barnets användarkonto används korrekt i enlighet med lagen och att den andra vårdnadshavarens rätt att bli hörd och andra lagenliga rättigheter också förverkligas i samförstånd mellan vårdnadshavarna.

Vårdnadshavaren ansvarar alltid för att inte använda uppgifterna när rätten saknas. Vårdnadshavaren är skyldig att underrätta BeeHealthy och Vårdgivaren om förändringar i vårdnadsförhållandet om detta leder till en ändring av rätten att ta del av barnets uppgifter i Servicen.

6. Ansluta en registrerad person till familjeprofilen och ge åtkomsträtt till en annan person

Den person som ska anslutas till familjeprofilen får i tjänsten en inbjudan att ansluta sig, som mottagaren måste godkänna eller avvisa när han eller hon är inloggad i Servicen med sitt eget BankID. Om den inbjudna personen godkänner anslutningen till familjeprofilen, kommer både den som bjuder in och den inbjudna att anslutas till varandras familjeprofiler. Denna koppling ger dock ännu inte möjlighet att se eller eventuellt behandla en annan persons hälsoinformation, vilket kräver separat samtycke från båda personerna i profilinställningarna.

Både samtycke till att ansluta sig till en annan persons familjeprofil och samtycke till visning och behandling av uppgifter ges i första hand i tjänstens profilinställningar, men kan också ges, och följaktligen också återkallas, genom att underteckna ett separat dokument i ärendet. En myndig person som saknar rättslig handlingsförmåga kan inte ge samtycke gällande anslutning till familjeprofilen.

En registrerad kan ge en annan person rätt att se och behandla sina uppgifter, både uppgifter som är begränsat synliga i ett separat patientregister och uppgifter som lagras av den registrerade eller, med dennes samtycke, av en annan Användare.

7. Tjänster som tillhandahålls av tredje part

I Servicen kan man förmedla information om tredjepartstjänster, egentliga tredjepartstjänster eller länkar till sådana tjänster. Användaren kan använda dessa tredjepartstjänster via Servicens länkar eller på annat sätt via Servicen, men BeeHealthy eller Vårdgivaren är inte part i avtalet eller på annat sätt ansvarig för den information som tillhandahålls eller överförs av Användaren och den tredje parten eller dess leverans. BeeHealthy eller Vårdgivaren ansvarar inte heller i annat fall för Användarens eller tredje parts information, tjänster, verksamhet eller försummelser.

8. Användarens rättigheter och ansvar

Användaren får använda och förbinder sig att använda Servicen endast för att stödja den registrerades hälsa och välbefinnande och endast i den registrerades intresse, samt enligt god sed, samtycke som krävs enligt lag och gällande användarvillkor för Servicen, samt i enlighet med BeeHealthys eller Vårdgivarens föreskrifter och instruktioner. Servicen får inte användas för kommersiella ändamål.

Det är mycket viktigt att alltid komma ihåg att de uppgifter som lagras av Användaren själv inte som sådana blir tillgängliga för yrkesutövaren, utan detta måste alltid avtalas separat med den behandlande yrkesutbildade personen, varvid Användaren själv måste se till att den yrkesutbildade personen också har behandlat de uppgifter som Användaren önskade. Användaren ansvarar själv för de uppgifter han eller hon uppgett och förstår att de uppgifter som tillhandahålls av Användaren inte ersätter den information som erhållits av den yrkesutbildade personen vid personlig mottagning, mätning eller undersökning.

Användaren ansvarar för sin del för att de uppgifter som lagras och behandlas av Användaren är korrekta och inkommer i tjänsten, samt för att endast uppgifter som rör den registrerades hälsotillstånd och välbefinnande lagras i Servicen för Servicens syften. Användaren måste vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att materialet inte innehåller skadliga program eller på annat sätt är skadligt.

Det är alltid Användarens ansvar att överväga om en personlig mottagning, en behandling eller en undersökning ska genomföras med en yrkesutbildad person. Beslutet om och ansvaret för användning och icke-användning av sådan personlig service samt, mer allmänt, Servicen, vilar enbart på Användaren.

När en Användare kopplar en omyndig minderårig till sin familjeprofil, accepterar han eller hon användarvillkoren för denna minderårigas räkning och ansvarar för att vara den omyndiga minderårigas juridiska ombud och att han eller hon i enlighet med lagen har rätt att se och behandla uppgifterna i den utsträckningen och så länge han eller hon ser eller behandlar uppgifterna om den omyndiga minderåriga. Användaren ansvarar för nödvändig kommunikation med den omyndiga minderåriga och den andra vårdnadshavaren.

Varje Användare är alltid ansvarig för att tillhandahålla korrekt och tillräcklig kontaktinformation och annan nödvändig information om sig själv och har rätt att se och behandla uppgifter om en annan person.

Om Användaren upptäcker eventuell felaktig information om sig själv eller en annan person eller upptäcker eller misstänker användning i strid med dessa villkor, ska han eller hon omedelbart informera Vårdgivaren eller BeeHealthy.

Varje Användare förbinder sig att hålla all information om en annan person och annan icke-offentlig information som erhållits genom tjänsten konfidentiell och att inte använda, visa eller avslöja den, utom då detta motsvarar den andra berörda personens intressen, samtycke och tjänstens syfte i enlighet med bestämmelserna.

Varje Användare ansvarar för anspråk på Vårdgivaren, BeeHealthy, deras personal eller Vårdgivarens yrkesutövare och eventuella skador, som orsakas av Användarens handlingar eller försummelser.

9. BeeHealthys och Vårdgivarens rättigheter, ansvar och ansvarsbegränsningar

Servicen möjliggör hantering av Användarens egen hälsoinformation och kommunikation i den utsträckning som tillåts.

Utöver de distansmottagningstjänster som tillhandahålls av yrkesutbildad hälso- och sjukvårdspersonal kan Servicen bland annat tillhandahålla allmänna och personliga instruktioner, som dock inte ersätter personliga möten med, behandling eller undersökning av yrkesutbildad hälso- och sjukvårdspersonal.

BeeHealthy eller Vårdgivaren ansvarar inte för att Servicen fungerar heltäckande, felfritt eller utan avbrott, och inte heller för konsekvenserna av att använda eller inte använda Servicen.

BeeHealthy eller Vårdgivaren ansvarar inte för att datakommunikationsförbindelsen och datakommunikationstjänsterna mellan Användaren och BeeHealthy eller Vårdgivaren fungerar.

BeeHealthy eller Vårdgivaren har rätt att inte godkänna registreringen och att begränsa eller avbryta Servicen eller ta bort innehåll därifrån efter eget gottfinnande, till exempel på grund av belastning eller andra tekniska skäl, underhåll, misstänkt missbruk eller anslutningsproblem.

BeeHealthy eller Vårdgivaren producerar och levererar Servicen i den form som den är tillgänglig. BeeHealthy eller Vårdgivaren ansvarar inte för Användarens eller tredje parts kostnader eller för direkta eller indirekta skador som orsakats Användaren eller tredje part till följd av att Servicen använts eller inte använts. I alla situationer är BeeHealthys eller Vårdgivarens ansvar inte större än vad som föreskrivs i tvingande svensk lagstiftning.

BeeHealthy eller Vårdgivaren ansvarar inte för förseningar eller andra brott mot skyldigheter som orsakas av skäl utanför deras kontroll, såsom strejk, andra arbetsstridsåtgärder, brand, sjukdom, avbrott i elförsörjningen, telekommunikationen eller i driften av informationssystem, offentligrättsliga åtgärder eller annan sådan orsak som BeeHealthy eller Vårdgivaren inte rimligen kan undanröja.

Alla rättigheter till Servicen tillhör BeeHealthy. Användaren får inte kopiera, spara, reproducera, modifiera eller överföra Servicen. Användaren har dock rätt att lagra enskild personlig information om sig själv och de personer som är anslutna till profilen i enlighet med ändamålet för och dessa användarvillkor.

10. Användning av personuppgifter

Känsliga personuppgifter kan lagras och på annat sätt behandlas i Servicen. Denna information är konfidentiell och får endast behandlas och användas i enlighet med dessa användarvillkor, lagar och samtycken.

Vid användning av Servicen accepterar Användaren den giltiga integritetspolicyn för Servicen, som finns på www.sibyllekliniken.se.

Det patientregister som förs av Vårdgivaren är ett separat register från Vårdgivarens kundregister som finns i Servicen och som omfattar patientinformation om den behandling och de undersökningar som tillhandahålls av Vårdgivaren som personuppgiftsansvarig och de självständiga yrkesutövare som producerar tjänster på Vårdgivaren. Den information som Användaren själv lagrar i Servicen om Användarens hälsotillstånd eller behandlingar eller undersökningar som utförs på annat håll blir inte en del av patientuppgifterna som sådana, utan detta avgörs av den behandlande yrkesutbildade personen, om så överenskommits mellan den behandlande yrkesutbildade personen och Användaren i samband med den behandling som ges i Vårdgivaren.

11. Datasäkerhet

Servicen fungerar på internet och kan nås via en säker datakommunikationsförbindelse, till exempel via en dator, mobiltelefon, pekplatta eller annan enhets webbläsare. BeeHealthy har också rätt att tillhandahålla Servicen genom en annan teknisk tillämpning.

Användaren förstår och accepterar att nät- och mobiltjänster kan innebära risker. Användaren ansvarar för lämplig datasäkerhet för sina egna enheter, driftsmiljö, koder och handlingar.

För att logga in i Servicen behövs BankID. BeeHealthy strävar efter att organisera Servicen och datasäkerheten med lämpliga tekniska lösningar.

BeeHealthy kan göra säkerhetskopior så länge Servicen är giltig för Användaren, men BeeHealthy garanterar inte kopior av alla Användarens lagrade uppgifter och är inte i övrigt ansvarig för säkerhetskopiering i alla situationer. Av ovannämnda skäl ansvarar varje Användare för eventuella säkerhetskopior som han eller hon anser nödvändiga under alla omständigheter, både vid användning av Servicen och särskilt när Servicen avslutas.

När användningen av Servicen upphör raderar BeeHealthy all information om Servicen som lagrats av Användaren och Användarens profil, men information som gäller andra tjänster (t.ex. respons och information som används för att rikta tjänster) finns kvar i kundregister och patientuppgifterna i det separata patientregistret finns kvar i detta.

Användaren förbinder sig att hålla inloggningsuppgifterna konfidentiella och omedelbart meddela BeeHealthys kundtjänst genom att mejla sv@beehealthy.support om uppgifterna hamnar i fel händer eller om Användaren upptäcker problem med Servicen.

I Vårdgivarens webbtjänster används cookies i enlighet med användarvillkoren för webbplatserna. Användarvillkoren finns på adressen www.sibyllekliniken.se.

12. Ändring av villkor, utfärdande av föreskrifter och anvisningar samt uppsägning av avtal

Användaren har rätt att när som helst avsluta användningen av Servicen. Användaren måste meddela uppsägningen på det sätt som anges i Servicen.

BeeHealthy och Vårdgivaren har rätt att efter eget gottfinnande ändra Servicens innehåll, priser och villkor, att utfärda föreskrifter för användningen av Servicen och efter eget gottfinnande begränsa, avbryta och även avsluta Servicen.

BeeHealthy och Vårdgivaren strävar efter att meddela om betydande förändringar i samband med Servicen. Om Användaren fortsätter att använda Servicen innebär det att han eller hon accepterar ändringarna. Om Användaren inte accepterar ändringarna, föreskrifterna eller anvisningarna, ska Användaren omedelbart sluta använda Servicen och meddela om uppsägning av Servicen på ovannämnda sätt.

Innan Servicen eventuellt avslutas skickas ett meddelande om detta i Servicen och/eller till den e-postadress som Användaren uppgett i Servicen.

Efter att avtalet har sagts upp och Servicen har avslutats har Användaren ingen rätt att använda Servicen. När Servicen har avslutats har BeeHealthy en rimlig tid på sig att stänga Servicen för Användaren samt att radera de uppgifter som lagras i Servicen i den mån det inte finns någon lagstadgad skyldighet att lagra uppgifterna.

13. Övriga villkor

Vårdgivaren har rätt att ta ut en avgift för oanvänd tid om avbokning inte har gjorts senast 24 timmar innan.

På dessa avtalsvillkor och Servicen tillämpas svensk lag. Eventuella tvister löses i första hand genom förhandlingar. Om förhandlingarna inte leder till ett tillfredsställande resultat, löses tvisterna i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

BeeHealthy och Vårdgivaren förbehåller sig rätten att anställa underleverantörer för att uppfylla sina rättigheter och skyldigheter här under.

14. Tilläggsinformation och kontaktuppgifter

Alla förfrågningar, kommentarer, förslag och annan respons angående Servicen ska göras i enlighet med anvisningarna på Servicens webbplats www.sibyllekliniken.se.